LOTTE

   

 

Lotte Xylitol
Kẹo cao su

Xem website

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint

Vỉ 11.6 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint

Hũ 26.1 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint

Hũ cầm tay 55.1 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint

Hũ gia đình 130.5 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint

Gói 159.5 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint

Hũ 275.5 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Lime Mint

Vỉ 11.6 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000327

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

01-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ 26.1 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677013310

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

01-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ cầm tay 55.1 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000341

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

01-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ gia đình 130.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000358

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

01-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Gói 159.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020929

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

01-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ 275.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà chanh giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 102, INS 132)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677014621

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

01-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Fresh Mint

Hũ cầm tay 55.1 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Fresh Mint

Hũ gia đình 130.5 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Fresh Mint

Hũ cầm tay 55.1 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000372

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

03-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ gia đình 130.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677013419

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

03-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Strawberry Mint

Vỉ 11.6 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Strawberry Mint

Hũ cầm tay 55.1 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Strawberry Mint

Vỉ 11.6 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà dâu giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000440

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

04-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ cầm tay 55.1 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà dâu giống tự nhiên; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 124)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000457

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

04-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Blueberry Mint

Vỉ 11.6 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Blueberry Mint

Hũ mini 26.1 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Blueberry Mint

Hũ cầm tay 55.1 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Blueberry Mint

Hũ gia đình 130.5 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Blueberry Mint

Gói 159.5 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL hương Blueberry Mint

Vỉ 11.6 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000310

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

02-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ mini 26.1 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677013211

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

02-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ cầm tay 55.1 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677000334

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

02-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ gia đình 130.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677013112

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

02-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Gói 159.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà Blueberry giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 127, INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677014515

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

02-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL Cool

Vỉ 11.6 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL Cool

Hũ cầm tay 55.1 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL Cool

Hũ gia đình 130.5 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL Cool

Gói 159.5 g

Kẹo gum không đường LOTTE XYLITOL Cool

Vỉ 11.6 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020110

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

05-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ cầm tay 55.1 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020219

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

05-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Hũ gia đình 130.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020318

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

05-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Gói 159.5 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol 39%, Maltitol; Cốt gôm; Hương liệu bạc hà giống tự nhiên và nhân tạo; Chất làm dày (INS 414); Chất làm rắn chắc (Dicalci hydro phosphat); Chất nhũ hóa (INS 472a); Chất làm bóng (INS 903, INS 901, INS 904); Chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951); Màu thực phẩm tổng hợp (INS 132, INS 133)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

Thành phần có thể gây dị ứng

Lecithin đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677020820

Nhóm sản phẩm

Kẹo gum

Bản công bố

05-GX/LTV/2019

Ngày công bố

13/05/2019

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Viên ngậm không đường LOTTE XYLITOL hương Dưa Hấu Bạc Hà (Mới)

Hũ 20.88 g

Viên ngậm không đường LOTTE XYLITOL hương Dưa Hấu Bạc Hà (Mới)

Hũ 20.88 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol (86%), chất ổn định (INS 1200, INS 470(iii)), hương dưa hấu nhân tạo, chất làm rắn chắc: Dicalci hydro phosphat, hương bạc hà giống tự nhiên, chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951, INS 950).

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

-

Thành phần có thể gây dị ứng

-

Nơi sản xuất

Nhật Bản

Mã vạch

8934677050414

Nhóm sản phẩm

Kẹo ngậm

Bản công bố

01-TX/LTV/2021

Ngày công bố

01-TX/LTV/2021

Chứng nhận từ bên thứ ba

KT3-01179ATP1
KT3-01179ATP1/1-1
MM12102.231310571

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Viên ngậm không đường LOTTE XYLITOL hương Pepper Mint

Hũ 20.88 g

Viên ngậm không đường LOTTE XYLITOL hương Pepper Mint

Hũ 20.88 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol (86%); chất ổn định (INS 1200, INS 470iii); hương bạc hà tự nhiên và giống tự nhiên; chất làm dày: dicanxi photphat; chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951, INS 950)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

-

Thành phần có thể gây dị ứng

Đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677050216

Nhóm sản phẩm

Viên ngậm

Ngày công bố

10/06/2019

Bản tự công bố

02/TX/LTV/2019

Chứng nhận từ bên thứ ba

KT3-08270BTP8/2

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống

Viên ngậm không đường LOTTE XYLITOL hương Cam Bạc Hà

Hũ 20.88 g

Viên ngậm không đường LOTTE XYLITOL hương Cam Bạc Hà

Hũ 20.88 g

Thành phần

Chất tạo ngọt tự nhiên: Xylitol (86%); chất ổn định (INS 1200, INS 470iii); hương cam bạc hà giống tự nhiên; chất làm dày: dicanxi photphat; chất tạo ngọt tổng hợp (INS 951, INS 950)

Thông tin dinh dưỡng

-

Halal

-

Thành phần có thể gây dị ứng

Đậu nành

Nơi sản xuất

Việt Nam

Mã vạch

8934677050315

Nhóm sản phẩm

Viên ngậm

Ngày công bố

10/06/2019

Bản tự công bố

03/TX/LTV/2019

Chứng nhận từ bên thứ ba

KT3-08270BTP8/3

Chứng nhận
khảo nghiệm
của
bên thứ ba
Tải xuống